Avís Legal

D’acord amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.osmobaleares.com.

Titular del lloc web.

Denominació social: MONDEFUSTA MALLORCA S.L.

CIF/NIF: B07675002

Domicili: C/ POU DES LLEDONER, 23, NAUS 8 I 9, 07350 BINISSALEM, ILLES BALEARS

Adreça de correu electrònic: info@osmobaleares.com

Telèfon: 971886966

Inscrit al Registre Mercantil de les Illes Balears Tom 1816, Full 95, Full 17328, SECCIÓ 8

Activitat: Fusteria

Condicions d’ús:

Per navegar en aquest lloc web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per MONDEFUSTA MALLORCA S.L., s’han d’acceptar les següents condicions de servei i ús:

L’usuari assumeix les presents condicions generals d’ús i servei del lloc web osmobaleares.com. Si l’usuari no accepta les presents condicions, no podrà fer ús dels serveis i continguts del lloc web www.osmobaleares.com. Les presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització del lloc web www.osmobaleares.com. La utilització d’aquest lloc web li atorga la condició d’usuari des de l’accés i l’inici de la navegació en el mateix. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis oferts per l’entitat al lloc web al qual accedeix. A través del lloc web www.osmobaleares.com s’ofereix als usuaris l’accés i l’ús de diversa informació i diversos serveis. L’usuari ha de ser major d’edat per utilitzar els serveis del lloc web www.osmobaleares.com. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els serveis del lloc web www.osmobaleares.com sota la supervisió d’un progenitor o tutor legal. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis del lloc web www.osmobaleares.com. Aquest ús s’ha de fer de conformitat amb la Llei, les bones costums, l’ordre públic i amb el que disposen les presents condicions generals. Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació del lloc web no es requereix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. No obstant això, MONDEFUSTA MALLORCA S.L. condiciona l’ús d’alguns dels serveis, oferts al lloc web, al previ compliment del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’usuari. El citat registre es farà de la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si escau, ho regulin. L’usuari assumeix l’obligació de no realitzar cap actuació que pugui danyar, desactivar, fer inaccessible o deteriorar els continguts, els serveis i/o impedir un normal gaudi del lloc web www.osmobaleares.com per altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’usuari es compromet a:

No realitzar cap acció que pugui afectar, destruir, alterar, desactivar o danyar dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin al lloc web.

No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa informàtic, dades, virus o codi que sigui susceptible de causar danys al lloc web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari i/o de qualsevol proveïdor de l’entitat.

Modificacions.

L’entitat es reserva el dret de modificar unilateralment en qualsevol moment les presents condicions a causa de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació que afectin a la prestació del servei i/o aspectes relacionats amb això. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret de modificar unilateralment en qualsevol moment la presentació i configuració del lloc web.

Enllaços amb tercers.

El present Avís Legal es refereix únicament al lloc web, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través del lloc web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del lloc web de l’entitat.

Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts del lloc web són propietat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al lloc web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, de qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts del lloc web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre el lloc i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web, i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

Notificacions.

Als efectes de les presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@osmobaleares.com. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es realitzaran d’acord amb les dades de caràcter personal proporcionades per aquest últim en registrar-se al lloc web www.osmobaleares.com. L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del lloc web i/o la contractació dels serveis oferts en el mateix, l’ús del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’enviament d’aquestes comunicacions.

Legislació aplicable.

Les relacions establertes entre el titular del lloc web i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals competents. En cas que l’usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons el previst en la normativa de consumidors vigent.