Política de Privacitat

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, proporcionem la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Responsable del Tractament: MONDEFUSTA MALLORCA S.L., NIF/CIF: B07675002, Adreça: C/ POU DES LLEDONER, 23, NAUS 8 I 9, CP: 07350, BINISSALEM, Telèfon: 971886966, Correu electrònic: info@osmobaleares.com.

Quines dades tractem? A MONDEFUSTA MALLORCA S.L. processem les dades personals que vostè proporciona a través de formularis en aquest lloc web, les dades derivades de la prestació o compra dels nostres serveis o productes i les dades relacionades amb la relació comercial que tingui amb nosaltres. A més, processem les dades generades durant la seva activitat al nostre lloc web, incloent les seves dades de navegació obtingudes a través de la pàgina web.

És important per a nosaltres mantenir el registre de les seves dades personals actualitzat. Vostè té l’obligació de mantenir-nos informats de qualsevol canvi o error en les seves dades personals tan aviat com sigui possible posant-se en contacte amb nosaltres al correu electrònic: info@osmobaleares.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? Finalitat: MONDEFUSTA MALLORCA S.L. podrà tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

– Gestió i manteniment dels serveis proporcionats a través de la pàgina web.

– Gestió i atenció de les consultes i sol·licituds d’informació realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte. La seva adreça de correu electrònic i les seves dades de caràcter personal que vostè ens proporciona a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.

– Compliment de les obligacions legals aplicables.

– Enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius, així com publicitat dels nostres serveis i productes.

– Gestió de les sol·licituds d’informació o pressupostos dels nostres serveis o productes.

– En cas de haver-ho consentit i amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, les seves dades personals poden ser utilitzades per elaborar un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades basades en aquest perfil.

Conservem les seves dades de caràcter personal als nostres sistemes i arxius el temps necessari per dur a terme les finalitats del tractament i per complir amb el que disposa la legislació aplicable. Les seves dades personals es conservaran mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. El termini de conservació de les dades personals variarà en funció de les finalitats del tractament i, de manera general:

– Les dades personals que ens proporcioni en els casos de contractació dels nostres serveis o productes seran conservades durant la relació contractual i, un cop finalitzada aquesta, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar de la mateixa.

– Les dades personals que ens proporcioni per gestionar sol·licituds d’informació o consultes a través del formulari de contacte es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

– Les dades personals que ens proporcioni per subscriure’s al nostre Butlletí o butlletins informatius es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió, oposició i/o limitació.

– Les dades personals obtingudes de la seva navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut, es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

Les seves dades de caràcter personal es conservaran mentre siguin útils per a les finalitats indicades i, en qualsevol cas, durant els terminis legals i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Seguretat de les dades. Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, assegurant-ne la integritat i confidencialitat. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades de caràcter personal de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de forma regular l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TI, l’estat de la tècnica d’acord amb els estàndards i pràctiques actuals, el cost de l’aplicació i la naturalesa, àmbit, context i finalitats del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades? Legitimitat: La legitimitat per tractar les seves dades de caràcter personal es basa en:

– L’execució i manteniment d’una relació contractual i comercial amb vostè, com ara la contractació de productes i serveis de l’entitat, gestió i sol·licitud de pressupostos dels productes i/o serveis de l’entitat, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

– El seu consentiment exprés per a una o diverses finalitats, com ara l’enviament de comunicacions publicitàries o butlletins informatius propis o de tercers, gestió d’enviaments de currículums vitae, participació en activitats o concursos, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 6.1.A del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

– El compliment de diferents obligacions legals, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 6.1 .C del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

– La satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per exemple, per motius de seguretat, per millorar els nostres serveis i/o per gestionar les seves sol·licituds o consultes.

Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc de la web en el qual es sol·licitin dades de caràcter personal, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les esmentades enunciats oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les seves dades de caràcter personal.

Les dades personals sol·licitades en els formularis de la pàgina web són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades personals sol·licitades o no es faciliten correctament, no es podran atendre les mateixes.

Existeix l’obligació de facilitar les seves dades de caràcter personal en els casos de contractació d’un servei o producte i/o en aquells casos de sol·licitud de pressuposts o ofertes.

L’enviament de comunicacions publicitàries, butlletí o butlletins informatius dels nostres productes i serveis es basa en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la relació contractual o comercial que vostè manté amb nosaltres.

Si vostè ens ha autoritzat a enviar publicitat dels nostres serveis i productes, les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzades per gestionar l’enviament d’ofertes publicitàries i butlletins informatius a través de mitjans electrònics. En aquests casos resulta d’aplicació el que disposen els arts. 20 i 21 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, pel que fa a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal per gestionar l’enviament de publicitat per mitjans electrònics.

En cas que hagi marcat l’opció de rebre publicitat, o si s’ha subscrit al nostre butlletí o butlletí informatiu, vostè pot cancel·lar aquesta opció en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Destinataris: Amb caràcter general, les seves dades de caràcter personal no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, llevat d’obligació legal. No obstant això, li informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades de caràcter personal en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. Li informem que pot sol·licitar la relació completa dels destinataris que podran rebre les seves dades de caràcter personal com a encarregats de tractament o com a tercers receptors per transferència al correu electrònic: info@osmobaleares.com. A més del que s’ha exposat, l’entitat podrà realitzar cessaments o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi, d’acord amb la legislació vigent.

Transferències internacionals de dades: Per dur a terme les activitats de tractament de dades detallades anteriorment, podem transferir les dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), i emmagatzemar aquestes dades en bases de dades físiques o digitals gestionades per entitats que actuïn en el nostre nom. La gestió de bases de dades i el tractament de les dades es limiten a les finalitats del tractament, i es duen a terme segons les lleis i regulacions vigents en matèria de protecció de dades. En cas que les dades s’enviïn fora de l’EEE, l’empresa utilitzarà mesures contractals adequades per garantir la protecció de les dades, que poden incloure, entre altres, contractes basats en les clàusules estàndard de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea aplicables a l’enviament de dades personals fora de l’EEE.

Quins drets té [vostè] en relació amb el tractament de les seves dades personals? Drets: Vostè té dret a accedir a les seves dades personals i a sol·licitar-ne la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. A més, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades, en què cas la seva informació personal deixarà de ser tractada per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, vostè pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, vostè pot dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a MONDEFUSTA MALLORCA S.L. a C/ POU DES LLEDONER ,23,NAUS 8 I 9 , CP: 07350 , BINISSALEM o a l’adreça de correu electrònic info@osmobaleares.com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

Vostè accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recollides durant la navegació al lloc web i/o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’entitat.

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui al seu abast o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservades en els fitxers titularitat de MONDEFUSTA MALLORCA S.L. fins i tot un cop finalitzades les relacions comercials formalitzades a través del lloc web de l’entitat, exclusivament per a les finalitats esmentades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

Ús de xarxes socials. Quan vostè interactua amb el nostre lloc web a través de diverses xarxes socials, com ara quan es connecta o ens segueix o comparteix el nostre contingut a xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o altres), podem rebre informació procedent d’aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el seu perfil, ID d’usuari associada al seu compte a les xarxes socials i qualsevol altra informació pública que vostè permeti compartir amb tercers a la xarxa social.

L’entitat utilitza les xarxes socials amb la finalitat d’informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i es vulgui donar publicitat, però en cap cas obtindrà d’aquestes dades personals dels usuaris que hi interactuïn, llevat que hi hagi autorització expressa.

Aquestes dades només es tractaran durant el temps en què l’usuari mantingui una connexió amb el perfil de MONDEFUSTA MALLORCA S.L. i seran conservades, en qualsevol cas, pel temps que estigui marcat en les polítiques de les xarxes socials sobre aquestes dades o mentre es mantingui la finalitat del tractament.